Raziskovalna dejavnost se na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec aktivno izvaja preko Raziskovalnega inštituta, prav tako pa tudi preko ostalih pomembnih organov Fakultete, ki vključujejo tudi delo študentov. Študenti se aktivno udejstvujejo v znanstveno raziskovalnih dejavnostih, projektih, tako neposredno, kakor tudi posredno. Skozi različne učne enote pripravljajo različna pisna dela, ki jih nato nadgrajujejo v diplomskih in magistrskih delih. 
Prav tako se udejstvujejo v okviru študentskih mednarodnih konferenc, saj na takšen način spoznavajo osnove raziskovalne metodologije, da bi lahko v nadaljnjem procesu študija in strokovnega delovanja ustrezno razvijali stroko, v stroko vnašali na podlagi raziskovanja nova dognanja in se tako tudi kompetenčno vključevali kot raziskovalci v klinično okolje. Študente konstantno spodbujamo h kritičnemu razmišljanju o vsebinah, ki jih zanimajo in s katerimi se strokovno srečujejo. 

V okviru raziskovalne dejavnosti Fakultete za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec smo v letu 2023 uspešno nadaljevali izvajanje EU projekta z naslovom »EDUcation for healthy SEXuality in old AGE - EDUSEXAGE« v okviru katerega je glavni cilj posebno usposabljanje za oskrbovalce in negovalce starejših, ki morda nimajo prilagojenih in preizkušenih smernic o tem, kako razpravljati in se soočiti z vprašanji, povezanimi z družabnim in intimnim življenjem starostnikov. Cilj projekta je omogočiti podporo starejšim pri povečanju njihove samozavesti in pozitivnost ter jih motivirati za izpolnjeno spolno življenje. Projekt EDUSEXAGE bo osveščal splošno javnost o pomenu izpolnjenega spolnega, družbenega, sentimentalnega življenja za ljudi vseh starosti ter o pozitivnem vplivu aktivnega in zdravega staranja. Raziskovalci smo v okviru projektnega rezultata 2 oblikovali študijske materiale za starejše z namenom povečanja socializacije starejših opolnomočenje starejših za soočanje s socialnimi in z njimi povezanimi zdravstvenimi izzivi v 3. življenjskem obdobju, spodbujanja zdravega staranja in zlasti krepitev socialne kohezije, da bi preprečili socialno izolacijo in osamljenost v starosti. Pripravili smo podlage za izvedbo pilotnega testiranja materialov ter validacije materialov tako v okviru projektnih rezultatov 2 in 3. 
V letu 2022 smo dobili tudi priložnost sodelovanja v ARRS projektu z naslovom »Validacija markerja mišične kakovosti za diagnosticiranje sarkopenije«, katerega koordinator je Znanstveno-raziskovalno središče Koper, se bo pa en del preko Fakultete za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec izvajal tudi na področju Koroške regije. V maju mesecu so se izvajale meritve v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec, kjer so bili vključeni starejši nad 60 let, pri katerih smo ugotavljali kateri parameter/ji TMG (ali kombinacija njih) je najbolj veljaven marker kakovosti mišic; vendar na podlagi naše raziskave in pilotnih podatkov (N=192) pričakujemo, da sta Dm in Tc dva najbolj zanesljiva in verjetna. Fakulteta je imela aktivno vlogo pri zbiranju sodelujočih v sodelovanju z Domovi za starejše, prav tako pa bomo v sodelovanju z ekipo raziskovalcev sodelovali pri pripravi znanstvenih prispevkov. 
Prav tako smo bili aktivno vključeni tudi v evropski projekt z naslovom »Demonstration of intelligent decision support for pandemic crisis prediction and management within and accross European borders« (STAMINA), v okviru katerga je cilj prikazati uporabo novih konceptov pri napovedovalnem modeliranju in kriznem upravljanju s strani različnih izvajalcev in zainteresiranih strani, od načrtovalcev v nacionalnih zdravstvenih sistemih, do prvih odzivnikov (first responders). Obstoječi okviri v sili bodo izboljšani z obveščevalnimi informacijami, pridobljenimi iz naborov podatkov in modelov o pandemijah, in z naprednimi tehnologijami vizualizacije, ki bodo: a) omogočile napovedovanje širjenja bolezni, b) ocenile vpliv (socialno-ekonomske) pandemijske krize na javno zdravje na splošno in c) podpirajo odločevalce pri izvajanju najustreznejših strategij odzivanja, vključno z načrtovanjem virov in celostnim kriznim upravljanjem. Vsak demonstrator bo izvedel več simulacijskih vaj, ki vključujejo celotno verigo zainteresiranih strani, potrebnih za preizkus in potrditev predlaganega novega koncepta od konca do konca, vključno s čezmejnim sodelovanjem v vsakem primeru. Glavni rezultat projekta bo zavezanost sodelujočih zainteresiranih strani za izmenjavo in uporabo strategij pripravljenosti in kriznega upravljanja, ki so bile razvite v projektu, in izvajanja potrjenih novih konceptov na nacionalni in čezmejni ravni. 
Vloga Fakultete je bila diseminacijsko razpršiti rezultate projekta in čim širšo javnost obveščati o izsledkih projekta. 

Aktivno smo sodelovali pri ARRS projektu »Validacija markerja mišične kakovosti za diagnosticiranje sarkopenije« v okviru katerega smo bili vključeni v pridobivanje meritev v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec in bodo izsledki študije znani v letu 2024.

Projektno raziskovalno sodelujemo tudi z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor in sicer v nekaj institucionalnih projektih:
-    Projekt »Post COVID-19 pljučnice« 
-    Projekt »Kronična ledvična bolezen« 
-    Projekt »Povezava med kontraktilnimi lastnostmi mišič in poškodbami pri odbojkaricah« 
-    Projekt »projekt Analiza ekonomskih in napovedovalnih dejavnikov v zdravstvu« 
-    Projekt »Napovedovanje lipoproteinov z inteligentnimi sistemi - LIPRIS«
-    Projekt »Profiliranje bolnikov s sladkorno boleznijo - DIPP«  

Dodana vrednost vseh izvajajočih projektov je predvsem znanje, ki se oblikuje in nato razpršuje med raziskovalno sredino.

V letu 2023 smo kot sodelujoči partner sodelovali pri prijavi EU projektov z naslovom »Proactive responce to pandemics with advanced situational awareness and communication for societal resilience«, ter »Adaptation solutions to reduce climate change impact on health in the Mountain area«. Slednji je bil tudi odobren in se bo začel izvajati v letu 2024. Namenjen je sooblikovanju, sorazvoju in testiranju enajstih najsodobnejših rešitev za prilagajanje podnebju v gorah biogeografski regiji, v Avstriji, Sloveniji, Franciji in Romuniji. Sodelovali bodo tudi različni akterji zdravstvenega sistema v celotnem projektu, da bi prikazali ponovljivost rešitev v različnih okoljih. 
MOUNTADAPT bo razvil robustne modele za boljše razumevanje vpliva podnebnih sprememb na zdravje (PR1). Projekt bo zajemal celotno verigo odzivanja na izredne zdravstvene razmere zaradi podnebja z orodji za spremljanje (PR2), ki bodo neposredno povezana s kratkimi terminske napovedi za sporočanje opozoril (PR3) ustreznim deležnikom. Orodje za upravljanje v sili (PR4) bo končno podpora zdravstvenim sistemom za optimalno organizacijo osebja v času krize. To bo podprto z navodili za preoblikovanje zdravja (PR5) in opolnomočeni akterji s tečaji usposabljanja za zdravstvene delavce in kampanjami ozaveščanja za državljane (PR6). 

Raziskovalci so bili v letu 2023 uspešni tudi pri pripravi znanstvenih člankov in sicer so skupaj objavili 7 znanstvenih člankov, od katerih so 4 objavljeni v revijah s faktorjem vpliva, 7 objavljenih znanstvenih prispevkov na konferenci, 1 objavljeni strokovni prispevek na konferenci, 2 povzetka znanstvenega prispevka na konferenci, 1 predgovor, 1 strokovno monografijo, 1 končno poročilo o rezultatu projekta, ter številna učna gradiva, druga izvedena dela, izvedli številna mentorstva študentom.

Skupaj so raziskovalci v zadnjih 5 letih dosegli 1543, 32 točk, 343,75 izjemnih znanstvenih dosežkov (A'') ter 620,01 zelo kvalitetnih dosežkov (A'), kar je glede na število raziskovalcev izjemen uspeh.
 

Aktualni dogodki