Študij traja 3 leta (6 semestrov, 180 ECTS).  

Vpisni pogoji

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.  

Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programih zdravstveni tehnik / tehnik zdravstvene nege morajo opraviti 80 urni propedevtični program iz vsebin predmeta zdravstvena nega.   

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi, splošni maturi - 60%
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40%  

Zdravniško potrdilo

Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomirane medicinske sestre / diplomiranega zdravstvenika (obr. DZS 8,204). Predhodne preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v RS.

Cepilni status

Vpisani študenti morajo najkasneje do konca oktobra predložiti potrdilo o urejenem cepilnem statusu v skladu za navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_preverjanje_cepilnega_statusa_dijakov_in_studentov_za_zdr_ustanove.pdf

 

Vpisna mesta

 

REDNI

IZREDNI

Zdravstvena nega -
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje

12

50

Zdravstvena nega -
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje /za državljane EU in tujce       

Zdravstvena nega -
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje /za Slovence brez slovenskega državljanstva      

Zdravstvena nega- 

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje/vpis po merilih za prehode v 2. letnik

Zdravstvena nega- 

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje/vpis po merilih za prehode v 3. letnik

-


-

5*


1*


3


3

*Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (SEJO) z ustreznim potrdilom.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:

-potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,

-spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,

-maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet slovenski jezik,

-spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,

-diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

 Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi sporoči Državni izpitni center. 


Način študija

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec bo v študijskem letu 2024/2025 izvajala redni in  izredni študij

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (180 ECTS). Študij traja 3 leta (6 semestrov). 

Informativno mesto

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 4, 2380 Slovenj Gradec.  

Prijava

Prijavni roki

 • Pri izbiri razpisa za vpis izberete: Javni visokošolski zavodi in koncesije
  • Prvi prijavni rok: 20. 02. 2024 – 20. 03. 2024,
   e-prijava na spletnem portalu http://portal.evs.gov.si/prijava, vpis kandidatov: od 23.07.2024 do 16.08.2024.

  • Drugi prijavni rok: 21. 08. 2024 – 27. 08. 2024,
   e-prijava na spletnem portalu http://portal.evs.gov.si/prijava, vpis kandidatov: od 24.09.2024 do 30.09.2024

  •  Možnost zapolnitve še prostih mest 25.09.2024 – 26.09.2024 do 10:00 ure,
   e-prijava na spletnem portalu http://portal.evs.gov.si/prijava, vpis kandidatov: do 30.09.2024.

Način prijave

Vpisni roki

Vpis kandidatov v 1. letnik bo potekal elektronsko preko informacijskega sistema. Kandidati bodo o vpisu obveščeni pisno po pošti ali elektronski pošti.  

Stroški študija

Šolnina in vpisnina se zaračunavata po veljavnem ceniku FZSV

Šolnina za izredni študij 1. letnik visokošolskega študijskega programa Zdravstvena nega v študijskem letu 2024/2025 znaša: 3.600,00 EUR.

Vpisnina za  študij  1. letnik visokošolskega študijskega programa Zdravstvena nega v študijskem letu 2024/2025 znaša:  138,57 EUR.

Kontakti za tehnično pomoč pri prijavi za vpis preko eVŠ: