Študij traja 3 leta (6 semestrov, 180 ECTS).  

Vpisni pogoji

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.  

Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programih zdravstveni tehnik / tehnik zdravstvene nege morajo opraviti 80 urni propedevtični program iz vsebin predmeta zdravstvena nega.   

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi, splošni maturi - 60%
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40%  

Zdravniško potrdilo

Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomirane medicinske sestre / diplomiranega zdravstvenika (obr. DZS 8,204). Predhodne preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v RS.  

Vpisna mesta

 

REDNI

IZREDNI

Zdravstvena nega -
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje

-

40

Zdravstvena nega -
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje /za tujce in brez slovenskega državljanstva       

-

5*

*Študij poteka v slovenskem jeziku, zato je znanje jezika obvezno za vpis v program (minimalni pogoj - znanje na nivoju B2). Preverjanje jezikovnega znanja bo potekalo skladno z dogovorom s kandidatom

Način študija

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec bo v študijskem letu 2019/2020 izvajala izredni študij.  

Informativno mesto

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec.  

Prijava

Informativni dnevi

  • 14. 02. 2019 ob 14.00 uri, predavalnica 3
  • 24. 05. 2019 ob 14.00 uri, predavalnica 3
  • 23. 08. 2019 ob 14.00 uri, predavalnica 3

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (180 ECTS). Študij traja 3 leta (6 semestrov).  

Prijavni roki

  • Prvi prijavni rok: 12. 02. 2019 – 15. 06. 2019 
  • Drugi prijavni rok: 20. 08. 2019 – 28. 08. 2019 
  • Tretji prijavni rok: 16. 09. 2019 – 21. 09. 2019

Način prijave

Kandidati Prijavo za vpis izpolnijo na spletni strani portala eVŠ (Visoko šolstvo v Sloveniji): http://portal.evs.gov.si/prijava.

V primeru, da kandidat prijavo izpolni z digitalnim potrdilom (in priloži zahtevana dokazila), mu prijave in dokazil ni potrebno pošiljati po pošti na visokošolski zavod.

Prijava bo zaprta po koncu prijavnega roka in je ne bo več mogoče dopolniti ali popraviti ali oddati, zato mora kandidat, ki nima vseh dokazil v času prijave, le te prinesti osebno ali poslati priporočeno po pošti na visokošolski zavod: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec.

V primeru, da se kandidat prijavi preko uporabniškega imena in gesla, mora prijavo natisniti, jo podpisati in priložiti zahtevana dokazila iz razpisa. Po koncu prijavnega roka bo prijava zaprta. Prijavo z dokazili kandidat prinese osebno na visoko šolo ali jo pošlje po priporočeni pošti na naslov: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec.

 

Vpisni roki

Vpis sprejetih v prvem prijavnem roku bo potekal od 16. 07. 2019 do 30. 07. 2019

Vpis sprejetih v drugem prijavnem roku bo potekal od 30. 08. 2019 do 06. 09. 2019.

Vpis sprejetih v tretjem prijavnem roku bo do 27. 09. 2019.   

Vpis kandidatov v 1. letnik bo potekal elektronsko preko informacijskega sistema. Kandidati bodo o vpisu obveščeni pisno po pošti.  

Kontakti za tehnično pomoč pri prijavi za vpis preko eVŠ:

  • Za težave pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem: Podpora SIGEN-CA, e-naslov: podpora-ca@gov.si, tel.: 01/4788 590. 
  • za ostala tehnična vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge: Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mvzt@gov.si.