Študij traja 3 leta (6 semestrov, 180 ECTS).  

Vpisni pogoji

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.  

Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programih zdravstveni tehnik / tehnik zdravstvene nege morajo opraviti 80 urni propedevtični program iz vsebin predmeta zdravstvena nega.   

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi, splošni maturi - 60%
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40%  

Zdravniško potrdilo

Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomirane medicinske sestre / diplomiranega zdravstvenika (obr. DZS 8,204). Predhodne preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v RS.

Cepilni status

Vpisani študenti morajo najkasneje do konca oktobra predložiti potrdilo o urejenem cepilnem statusu v skladu za navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_preverjanje_cepilnega_statusa_dijakov_in_studentov_za_zdr_ustanove.pdf

 

Vpisna mesta

 

REDNI

IZREDNI

Zdravstvena nega -
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje

-

55

Zdravstvena nega -
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje /za tujce in brez slovenskega državljanstva       

-

5*

*Študij poteka v slovenskem jeziku, zato je znanje jezika obvezno za vpis v program (minimalni pogoj - znanje na nivoju B2). Preverjanje jezikovnega znanja bo potekalo skladno z dogovorom s kandidatom

Način študija

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec bo v študijskem letu 2021/2022 izvajala izredni študij

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (180 ECTS). Študij traja 3 leta (6 semestrov). 

Informativno mesto

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec.  

Prijava

Informativni dnevi

  • Četrtek, 13. 01. 2022 ob 15.00 uri (online)
  • Informativni dan bo potekal online, preko aplikacije Zoom(PRIJAVA)Prijavni roki

  • Prvi prijavni rok: od 16. 02. 2022

Način prijave

Vpisni roki

Vpis kandidatov v 1. letnik bo potekal elektronsko preko informacijskega sistema. Kandidati bodo o vpisu obveščeni pisno po pošti ali elektronski pošti.  

Stroški študija

Šolnina in vpisnina se zaračunavata po veljavnem ceniku FZSV

Šolnina za 1. letnik visokošolskega študijskega programa Zdravstvena nega v študijskem letu 2022/2023 znaša:  EUR.

Vpisnina za 1. letnik visokošolskega študijskega programa Zdravstvena nega v študijskem letu 2022/2023 znaša:  EUR.

Kontakti za tehnično pomoč pri prijavi za vpis preko eVŠ: