Študij traja 3 leta (6 semestrov, 180 ECTS).  

Vpisni pogoji

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Fizioterapija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.  

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi, splošni maturi - 60%
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40%  

Zdravniško potrdilo

Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomiranega fizioterapevta (obr. DZS 8,204). Predhodne preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v RS.

Cepilni status

Vpisani študenti morajo najkasneje do konca oktobra predložiti potrdilo o urejenem cepilnem statusu v skladu za navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_preverjanje_cepilnega_statusa_dijakov_in_studentov_za_zdr_ustanove.pdf

 

Vpisna mesta

 

REDNI

IZREDNI

Fizioterapija -
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje

-

50

Fizioterapija -
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje /za tujce in brez slovenskega državljanstva       

-

5*

Fizioterapija -

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje  - vpis po merilih za prehode v 2. letnik 

- 10

Fizioterapija -

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje  - vpis po merilih za prehode v 3. letnik 

- 10

  

*Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (SEJO) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
-diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
 
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi sporoči Državni izpitni center. 

Način študija

 Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Fizioterapija (180 ECTS). Študij traja 3 leta (6 semestrov). 

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec bo v študijskem letu 2024/2025 izvajala izredni študij.

Informativno mesto

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 4, 2380 Slovenj Gradec.  

Prijava

Prijavni roki

Način prijave

Vpisni roki

Vpis kandidatov v 1. letnik bo potekal elektronsko preko informacijskega sistema. Kandidati bodo o vpisu obveščeni pisno po pošti ali elektronski pošti.  

Stroški študija

Šolnina in vpisnina se zaračunavata po veljavnem ceniku FZSV

Šolnina za izredni študij 1. letnik visokošolskega študijskega programa Fizioterapija v študijskem letu 2024/2025 znaša: 3.800,00 EUR.

Vpisnina za izredni študij  1. letnik visokošolskega študijskega programa Fizioterapija v študijskem letu 2024/2025 znaša:  170,00 EUR.


Kontakti za tehnično pomoč pri prijavi za vpis preko eVŠ: