Študij traja 3 leta (6 semestrov, 180 ECTS).  

Vpisni pogoji

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Fizioterapija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.  

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi, splošni maturi - 60%
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40%  

Zdravniško potrdilo

Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomiranega fizioterapevta (obr. DZS 8,204). Predhodne preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v RS.

Cepilni status

Vpisani študenti morajo najkasneje do konca oktobra predložiti potrdilo o urejenem cepilnem statusu v skladu za navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_preverjanje_cepilnega_statusa_dijakov_in_studentov_za_zdr_ustanove.pdf

 

Vpisna mesta

 

REDNI

IZREDNI

Fizioterapija -
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje

-

50

Fizioterapija -
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje /za tujce in brez slovenskega državljanstva       

-

5*

Fizioterapija -

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje  - vpis po merilih za prehode v 2 letnik                                                                                             -                      10

*Študij poteka v slovenskem jeziku, zato je znanje jezika obvezno za vpis v program (minimalni pogoj - znanje na nivoju B2). Preverjanje jezikovnega znanja bo potekalo skladno z dogovorom s kandidatom

Način študija

 Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Fizioterapija (180 ECTS). Študij traja 3 leta (6 semestrov). 

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec bo v študijskem letu 2023/2024 izvajala izredni študij.

Informativno mesto

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec.  

Prijava

Informativni dnevi

 • Vse informacije lahko pridobite na referat@fzsv.si .
 • Dodatni informativni dnevi (datumi, izvedba) bodo objavljeni na spletni stani.

 •  

Prijavni roki

  • Prvi prijavni rok: 17. 02. 2023 – 08. 06. 2023,

  e-prijava na spletnem portalu http://portal.evs.gov.si/prijava , vpis kandidatov: od 17.07.2023 do 08.08.2023

  • Drugi prijavni rok: 10. 08. 2023 – 20. 09. 2023,

  e-prijava na spletnem portalu http://portal.evs.gov.si/prijava  , vpis kandidatov: od 21.09.2023 do 29.09.2023

Način prijave

Vpisni roki

Vpis kandidatov v 1. letnik bo potekal elektronsko preko informacijskega sistema. Kandidati bodo o vpisu obveščeni pisno po pošti ali elektronski pošti.  

Stroški študija

Šolnina in vpisnina se zaračunavata po veljavnem ceniku FZSV

Šolnina za izredni študij 1. letnik visokošolskega študijskega programa Fizioterapija v študijskem letu 2023/2024 znaša: 3.800,00 EUR.

Vpisnina za izredni študij  1. letnik visokošolskega študijskega programa Fizioterapija v študijskem letu 2023/2024 znaša:  170,00 EUR.


Kontakti za tehnično pomoč pri prijavi za vpis preko eVŠ: