Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec je študentom prijazna, visoko kakovostna v domačem, kakor tudi v mednarodnem, prostoru konkurenčna visokošolska institucija s prožno, vitko organizacijo in delovanjem ter prilagajanjem zahtevam moderne družbe in kliničnega okolja.

Na tak način bo Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec še povečala svojo privlačnost za študente. S poudarkom na uporabnosti znanja in zaposlitvi diplomantov bo okrepila sodelovanje s prakso in raziskovalno razvojno sodelovanje. To bo storila tako z avtonomnim in samoiniciativnim prizadevanjem, kot z izboljšanjem medsebojne povezanosti in sodelovanja za doseganje sinergijskih učinkov.

Fakulteta  za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec ustvarja nova znanja s področja zdravstvenih in socialnih ved v harmoničnem odnosu med študenti, visokošolskimi učitelji in uporabniki ter ta znanja prenaša v klinično okolje. Svoje poslanstvo fakulteta utemeljuje na vrednotah zagotavljanja čim višje kakovosti, kar pomeni akademsko odličnost, akademsko svobodo sodelavcev in študentov. Sodelovanje s kliničnim okoljem je imperativ za študijske programe in za vse sodelavce fakultete.

Temeljna značilnost dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov je učenje na praktičnih problemih. Na ta način se ustvarjajo pogoji za prenos znanja iz akademske ustanove v klinično okolje, s čimer se izboljšujejo zaposlitvene možnosti diplomantov, s tem pa se veča prepoznavnost Fakultete za zdravstvene in socialne vede  Slovenj Gradec.

Cilji strategije 2022-2027 :

-zagotavljanje izvajanja študija na obstoječih in novi lokaciji (selitev v nove prostore, Gosposvetska cesta 4, Slovenj Gradec), 

- zagotavljanje – izvedba obstoječih študijskih programov v skladu z načeli Bolonjskega procesa,

-oblikovanje novih študijskih programov 2. stopnje v skladu potrebami okolja in družbe in načeli Bolonjskega procesa,

-okrepitev in poglobitev mednarodnega sodelovanja,

-razvoj in zagotavljanje kakovosti raziskovalnega dela,

-izpopolnjevanje sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti.

Pretok znanja in dobro upravljanje intelektualne lastnine sta ključna za uspešno sodelovanje med visokošolskim zavodom, raziskovalnim okoljem - organizacijami (klinična okolja ) in neposrednimi uporabniki znanja (klienti, pacienti in stanovalci ter ostalimi uporabniki storitev), saj vodi do novih procesov in storitev.
Mreženje, pretok informacij in dobre prakse
Kakovostno izvajanje pedagoške dejavnosti in postopke prenosa znanja v klinična okolja lahko omogoči le ustrezna kadrovska podprtost z referencami iz strokovnega področja tako zaposlenih na visokošolskem zavodu, v kliničnem okolju, kakor tudi stabilnost delovnega okolja, kar moramo doseči s primernim izobraževanjem /izpopolnjevanjem, sistematičnim financiranjem dejavnosti prenosa znanja.