Komisija za kakovost

Komisija za kakovost je stalna komisija Senata Fakultete za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec ( FZSV SG) in deluje v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom FZSV SG, Poslovnikom kakovosti na FZSV SG nacionalnimi evalvacijskimi oziroma akreditacijskimi merili ter aktom Pravila o določitvi meril in postopkov za spremljanje , ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti FZSSV SG.

Komisija za kakovost FZSV SG spremlja in opravlja institucionalno in programsko ocenjevanje kakovosti in učinkovitosti izobraževalnega, in znanstvenoraziskovalnega dela fakultete kot celote.

Komisija pripravlja letno poročilo o dejavnostih in rezultatih na področju vodenja kakovosti na fakulteti , ki ga obravnavajo Senat FZSV SG njeni drugi organi.

FZSV SG je svoje dejavnosti in funkcioniranje zasnovala na vzpostavitvi modernega in učinkovitega sistema kakovosti s ciljem zagotavljanja svojega poslanstva, učinkovitosti dela ter stalnega izboljševanja.

Model zagotavljanja kakovosti vključuje kombinacijo notranjega (samoevalvacija) in zunanjega (zunanja evalvacija) preverjanja kakovosti, poročilo o evalvaciji (analiza prednosti in pomanjkljivosti ter priporočila za izboljšanje).

Na FZSV SG sprejemamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti kot sestavni del načrtovanja sprememb ter razvijanja in posodabljanja fakultete. Sistem vodenja kakovosti na FZSV SG pomaga obvladovati procese na področju kakovosti pedagoške in raziskovalne dejavnosti ter kliničnega učnega in poučevalnega procesa, hkrati pa omogočal neprestano izboljševanje vseh ključnih in podpornih procesov, ki jih izvajamo na fakulteti. Prizadevamo si, da je kakovost prisotna pri vsakem posamezniku, ki sodeluje v katerem izmed procesov na vseh ravneh, ki nas povezujejo v fakulteto z visoko kulturo kakovosti.

FZSV SG se že od ustanovitve zaveda pomena kulture kakovosti, zato je tudi ustanovila Komisijo za kakovost, ki spremlja in ocenjuje kakovost, tako na fakulteti, kakor v kliničnem okolju. Za kakovost skrbijo predstavniki vseh glavnih interesnih skupin, t.j. visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, strokovnega in administrativnega osebja.

Cilji Komisije za kakovost v tekočem študijskem letu so predvsem: spremljanje sprememb v slovenskem in evropskem visokošolskem prostoru (EU Direktive), analiza njihovih vplivov na kakovost visokošolske dejavnosti; uvajanje učinkovite metodologije za samoevalvacijo; sodelovanje pri uvajanju procesov notranjega spremljanja kakovosti študijskih programov; izvedba samoevalvacije ter izdelava poročil; definiranje ključnih parametrov za izboljšanje kakovosti na podlagi analize samoevalvacijskih poročil; poročanje organom FZSV SG; spodbujanje uveljavljanja akademskih in etičnih vrednot kot temeljev zagotavljanja kakovosti; spremljanje uresničevanja načrta sprejetih aktivnosti za izboljšanje kakovosti oziroma odpravljanje ugotovljenih slabosti; spodbujanje in spremljanje razprave o samoevalvacijskem poročilu na organih fakultete; sodelovanje članov Komisije za kakovost na strokovnih, znanstvenih in drugih srečanjih; vključevanje vseh zaposlenih in študentov na FZSV SG k prizadevanjem za dvig kulture kakovosti na fakulteti; sodelovanje z NAKVIS; seznanjanje javnosti z rezultati spremljanja, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na FZSV SG.

Predsednica

        pred.  Tina Vetter, mag.