• Statut Fakultete za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec.
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec.
 • Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec.
 • Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec.
 • Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec.
 • Pravilnik o načinu volitev Študentskega sveta Fakultete za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec.
 • Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v Senat, Akademski zbor, Komisijo za študijske zadeve, Komisijo za kakovost in Upravni odbor Fakultete za zdavstvene in socialne vede Slovenj Gradec.
 • Pravilnik o študentski izkaznici Fakultete za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec.
 • Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Fakultete za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec.
 • Pravilnik o izvajanju kliničnega usposabljanja študentov fakultete za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec.
 • Poslovnik senata Fakultete za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec.
 • Poslovnik o delu upravnega odbora Fakultete za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec.
 • Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec.
 • Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev in visokošolskih sodelavcev na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec.

Vsi pravni akti so dostopni v spletnem referatu Fakultete za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec.