Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Študent magistrskega študijskega programa druge stopnje Zdravstvene in socialne vede mora za uspešno napredovanje iz 1. v 2. letnik zbrati minimalno 75% vseh ECTS oziroma 45 ECTS iz študijskih obveznosti 1. letnika.

Izjemen vpis v višji letnik

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, če je opravil del študijskih obveznosti iz pogojev in kadar ima za to opravičene in utemeljene razloge. Individualne prošnje obravnava Senat FZSV SG po predhodni obravnavi Komisije za študentske zadeve. K prošnji mora študent priložiti dokazila o opravičenih in utemeljenih razlogih, ki jih navaja v prošnji. 

Ponavljanje letnika

Študent lahko ponavlja letnik, v primeru, da zbere vsaj 30 ECTS od vseh predvidenih obveznosti posameznega letnika študijskega programa.

Napredovanje po zaključenem študiju magistrskega programa Zdravstvene in socialne vede

Fakulteta bo gradila tudi na tem, da bo diplomantom magistrskega študijskega programa Zdravstvene in socialne vede omogočila nadaljevanje študija na tretji stopnji (doktorski študij). Diplomanti magistrskega študijskega programa Zdravstvene in socialne vede bodo lahko nadaljevali študij na drugih sorodnih visokošolskih institucijah doma in v tujini, saj je magistrski študijski program Zdravstvene in socialne vede mednarodno primerljiv in usklajen z evropskimi visokošolskimi predpisi. Vsaka visokošolska institucija pa bo določila vstopne pogoje za diplomante magistrskega študija Zdravstvene in socialne vede, glede na pravila in določila institucije.