Vpisni pogoji

V magistrski študijski program druge stopnje Zdravstvene in socialne vede se lahko vpiše, kdor je opravil:

 • študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij oziroma
 • študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

V študijski program druge stopnje Zdravstvene in socialne vede se lahko skladno z 38. a. členom in 16. členom prehodnih določb Zakona o visokem šolstvu vpiše: 

 1. Kdor je končal študijski program prve stopnje  v obsegu 180 ECTS (kreditnih točk) na področju zdravstvenih ved.   
 2. Kdor je končal visokošolski strokovni študijski program s področja zdravstvenih ved pred novelo ZVIS v obsegu 180 ECTS.   
 3. Kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih sorodnih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 ECTS. Pred vpisom v program mora opraviti diferencialne izpite v obsegu do 30 ECTS iz dodiplomskega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega FZSV SG. Diferencialne izpite v obsegu do 30 ECTS določi Komisija za študijske zadeve FZSV SG na podlagi individualne prošnje kandidata.   
 4. Kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih področij (družbene vede, humanistične vede, varnost, varstvo okolja itd.) in dosegel najmanj 180 ECTS. Pred vpisom v program mora opraviti diferencialne izpite v obsegu do 60 ECTS iz dodiplomskega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega FZSV SG. Diferencialne izpite v obsegu do 60 ECTS določi Komisija za študijske zadeve FZSV SG na podlagi individualne prošnje kandidata.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje pod točko 3., se lahko vpišejo v 1. letnik magistrskega študijskega programa Zdravstvene in socialne vede, ko imajo opravljene diferencialne izpite.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • doseženo oceno pri diplomi (20%) in
 • povprečno oceno študija (80%).

Vpisna mesta

 

REDNI

IZREDNI

Zdravstvene in socialne vede - magistrski študijski program druge stopnje

-

45

Zdravstvene in socialne vede - magistrski študijski program druge stopnje /za tujce in brez slovenskega državljanstva

-

5*

*Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (SEJO) z ustreznim potrdilom.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:

- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,

- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,

- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet slovenski jezik,

- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,

- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

 

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi sporoči Državni izpitni center. 


Informativni dnevi

Vpis v 2. letnik

V 2. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Zdravstvene in socialne vede se lahko vpiše:

 1. Kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja zdravstvenih ved – program Zdravstvena vzgoja (ali visokostrokovni program Zdravstvena nega 180 ECTS + specializacija iz zdravstvene nege  60 ECTS), pred novelo ZVIS, v obsegu 240 ECTS.
 2. Kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (ali  visokostrokovni program 180 ECTS + specializacija 60 ECTS) z drugih strokovnih področij pred novelo ZVIS, v obsegu 240 ECTS. Ob vpisu v program mora študent oddati prošnjo za določitev manjkajočih obveznosti iz 1. letnika magistrskega študijskega programa druge stopnje Zdravstvene vede. Manjkajoče izpite iz 1. letnika magistrskega študijskega programa druge stopnje Zdravstvene vede določi Komisija za študijske zadeve FZSV SG na podlagi individualne prošnje kandidata. 

 

Prehodi so urejeni z Merili za prehode med študijskimi programi (NAKVIS) in ZViS ter drugimi predpisi:

Znanja pridobljena pred vpisom v študijski program se priznavajo kot opravljena študijska obveznost programa Zdravstvene in socialne vede individualno, na podlagi vložene pisne prošnje študenta na Komisijo za študijske zadeve FZSV SG. Pri vrednotenju zahtevnosti predhodno pridobljenega znanja se uporabi evropski in nacionalni kvalifikacijski okvir in sicer se vsebine priznavajo tako, da se zagotovi s študijskim programom predpisan kompetenčni profil diplomanta. 

Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo komisija upoštevala naslednja merila:

 • ustreznost vsebine izobraževanja, glede na vsebino predmeta, pri katerem se vsebina priznava.

Pridobljena znanja se lahko priznajo kot opravljena obveznost, če je:

 • bil pogoj za vključitev v izobraževanje skladen s pogoji za vključitev v program,
 • če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75% obsega predmeta in najmanj 75% vsebin ustreza vsebinam predmeta, pri katerem se priznava študijska obveznost.
 • V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom kreditnih točk (ECTS), kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.
 • Študent lahko zaprosi za preverjanje in ocenjevanje znanja predmeta, če je znanja pridobil s samoizobraževanjem, z izkustvenim učenjem ali z neformalnim izobraževanjem.

  Določila o priznavanju znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program, se smiselno upoštevajo tudi pri priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih med študijem.

Za vpis v 2. letnik (po merilih za prehode) so zahtevana dokazila: 

 • overjena fotokopija visokošolske diplome s prilogo k diplomi.
 • iz študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij; tem kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski program priznajo primerljive študijske obveznosti,
 • iz specialističnih študijskih programov z ustreznih področij; tem kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski program priznajo primerljive študijske obveznosti,
 • študentom drugih univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v novi študijski program, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo dokončati študij.
 • ustreznost izpolnjevanja pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),
 • ustreznost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta), pri katerem se obveznost priznava,

Vpis v 2. letnik

Zdravstvene in socialne vede magistrski študijski program druge stopnje - vključno s tujci* in kandidati brez slovenskega državljanstva - smer: 

REDNI

IZREDNI

Zdravstvene nega

-

10

Fizioterapija

-

10

Javno zdravje

-

10

Nujna stanja v zdravstvu

10

Skrb za starejše

10

Dolgotrajna oskrba

10

Skrb za duševno zdravje 

10

*Študij poteka v slovenskem jeziku, zato je znanje jezika obvezno za vpis v program (minimalni pogoj – znanje jezika na nivoju B2). 

 

Na razpis se lahko prijavijo tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva. 

Prijavni roki

  • Prvi prijavni rok: 20. 02. 2024 – 06. 06. 2024,
  • e-prijava na spletnem portalu http://portal.evs.gov.si/prijava , vpis kandidatov: od 17.06.2024 do 06.08.2024.
  • Drugi prijavni rok: 12. 08. 2024 – 19. 09. 2024, 
  • e-prijava na spletnem portalu http://portal.evs.gov.si/prijava  , vpis kandidatov: od 20.09.2024 do 29.09.2024.
 •  


Stroški študija

Šolnina in vpisnina se zaračunavata po veljavnem ceniku FZSV

Šolnina za 1. letnik magistrskega študijskega programa Zdravstvene in socialne vede v študijskem letu 2024/2025 znaša:     2.600,00  EUR.

Vpisnina za 1. letnik magistrskega študijskega programa Zdravstvene in socialne vede v študijskem letu 2024/2025 znaša:    33,50 EUR.