Magistrski študijski program 2. stopnje Zdravstvene in socialne

Študijske smeri:

 1. Javno zdravje
 2. Zdravstvena nega
 3. Fizioterapija
 4. Nujna stanja v zdravstvu
 5. Skrb za starejše
 6. Dolgotrajna oskrba
 7. Skrb za duševno zdravje

 

Stopnja in vrsta študija

Podiplomski (druga stopnja) – magistrski

Strokovni naslov in okrajšava naslova

magister zdravstvenih in socialnih ved (mag. zdr. in soc. ved)

magistrica zdravstvenih in socialnih ved (mag. zdr. in soc. ved)

Trajanje študija

2 leti (4 semestre)

ECTS 

120 ECTS  

Način študija

Magistrski študijski program se bo izvajal v izredni obliki študija.

Predstavljen program je oblikovan tako, da poleg obveznih predmetov študijskega programa, namenjenih za izvajanje zahtevnejših strokovnih nalog magistrov s področja zdravstvenih ved, vsebuje tudi izbirne predmete.Takšna struktura študijskega programa omogoča študentu dobro prilagajanje predmetnika njegovim željam in potrebam ter v največji možni meri pokriva potrebe po strokovnjakih s področja zdravstvenih ved. Študijski program vsebuje tudi obvezno vključevanje študentov v raziskovalno delo tako, da bodo diplomanti usposobljeni za uporabo  znanstveno-raziskovalnih tehnik na področju zdravstvenih ved in jih bodo znali uporabljati kot dopolnitev pri svojem strokovnem delu v kliničnem okolju, v širšem spektru problemov ter v novih ali spremenjenih okoliščinah. 

Zdravstvene in socialne vede? Zakaj ta program?

Ker ponujamo:

 • pridobitev sodobnih znanj s področja zdravstvenih in socialnih ved,
 • povezovanje teorije in prakse,
 • raziskovanje in razvijanje na dokazih utemeljene prakse;
 • individualen pristop, kar bo povečalo učinkovitost vašega študija;
 • pomoč pri razvoju karierne poti in pri osebnem razvoju, 
 • usmerjanje k zastavljenim ciljem.
 • mednarodno primerljiv študij

S programom druge stopnje Zdravstvene in socialne vede smo se prilagodili demografskim spremembam, ki v državah EU prinašajo številne izzive in nove razmere. Potrebna so nova, dodatna znanja, nove paradigme, tako s promocije zdravja, zdravstvene nege kakor fizioterapije, zato se mora povečati število diplomantov druge stopnje s področja zdravstvenih ved in na tak način dograditi sistem izobraževanja v Sloveniji.

Vsebina študija je zasnovana tako, da študent v okviru obveznih predmetov nadgradi bazična znanja s področja metod raziskovalnega dela s poudarkom na kvalitativnih raziskovalnih metodah, ki jih nato aplicira na določenem primeru v okviru izbirnih predmetov in magistrskega dela. Z dokončanjem dvoletnega izobraževanja na drugi stopnji bo diplomant opremljen z dodatnimi specialnimi znanji in kompetencami, uporabnimi v neposrednem kliničnem okolju, ki bodo koristno pripomogle k nenehnemu izboljševanju kakovosti na področju zdravstvenih in socialnih ved.

Diplomant bo sposoben za aktivno vključevanje v družbeno-politično življenje, sposoben strokovnega podajanja mnenj in soodločanja o problematiki v zvezi z ohranjanjem in vračanjem zdravja, preprečevanjem bolezni in rehabilitacijo, prav tako bo usposobljen za kritično presojo in vnašanje novih strokovnih in znanstvenih dognanj na področju zdravstvenih ved v vsakodnevno prakso. Tako bo naš diplomant postal enakovreden evropskim strokovnjakom iz tega področja.

Zaposlitvene možnosti

Zaposlitvene potrebe izhajajo iz podpore kliničnega okolja, kjer pozdravljajo in podpirajo nove programe s področja zdravstvenih ved. Za diplomante so odprte številne možnosti v samozaposlitvi na področju gospodarstva (zdravstvena nega in oskrba na domu, dnevni centri za starejše fizioterapevtske storitve), zdraviliščih, zasebnih domovih za starejše, welness centrih, centrih za promocijo zdravja, in svetovalnicah za zdravo starost, na področju farmacije in medicinskih pripomočkov. Zavedamo se, da je pred vami pomembna odločitev o nadaljevanju študija. Zelo važno je, da si izberete odlično šolo, v idealnem učnem okolju.

Znanja, ki jih pridobi diplomant

Sodobna aplikativna znanja s področja kliničnega raziskovanja, komunikacije in medosebnih odnosov (med poklicnega sodelovanja), etike, inovativnosti, menedžmenta kakovosti, problematike staranja, medgeneracijskega sožitja idr. torej z znanji, ki jih je potrebno pridobiti za kakovostno delo na področju zdravstvenih ved.