Z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa bodo diplomanti magistrskega študijskega programa druge stopnje Zdravstvene in socialne vede razvili naslednje splošne kompetence:

 • Sposobnost analize, sinteze, predvidevanja in planiranja rešitev ter posledic na kompleksnih strokovnih področjih, tudi v novih in neznanih okoliščinah s širokim (multidisciplinarnim) pristopom, sposobnost povezovanja znanja in reševanja kompleksnih situacij, neodvisno in avtonomno, sistematično in kritično presojanje kompleksnih situacij na področju zdravstvenih ved.
 • Sposobnost inovativno prispevati k razvoju in aplikaciji novih idej povezanih z raziskovanjem.
 • Avtonomnost pri strokovnem delu in pri sprejemanju strokovnih odločitev.
 • Sposobnost kritičnega samoocenjevanja in evalviranja učinkovitosti in uspešnosti izbranih metod in postopkov; sposobnost ravnanja tudi v primeru enostavnih in nepopolnih informacij, vendar z upoštevanjem socialne in etične odgovornosti povezane z uvajanjem znanja in odločanja.
 • Komunikacijske sposobnosti in spretnosti za delovanje tudi v mednarodnem okolju; sposobnost razložiti odločitve, kakor tudi znanje in razloge, na katerih temeljijo, na jasen in nedvoumen način in sicer strokovnemu in nestrokovnemu občinstvu.
 • V primerjavi z dodiplomskimi diplomanti izkazuje bolj poglobljeno in specializirano razumevanje, širšo akademsko perspektivo in nove kompetence. Izkazovanje razumevanja raziskovalnega dela s področja zdravstvenih ved in usposobljenost za aktivno raziskovalno delo.
 • Sposobnost vodenja skupinskega dela, sposobnost dela v skupini ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik in pripomb.
 • Sposobnost kritičnega preverjanja informacij in dogodkov v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem kontekstu in dogajanju.
 • Zavezanost profesionalni etiki, sposobnost etične refleksije in ravnanja v primeru etičnih dilem, ki se pojavljajo v zdravstvenem varstvu.

 

Poleg splošnih kompetenc bodo diplomanti magistrskega študijskega programa druge stopnje Zdravstvene in socialne vede pridobili tudi predmetno – specifične kompetence, kot so:

 • Razumevanje zdravstvenih ved kot znanstvene discipline.
 • Sposobnost uporabe modelov zdravstvenih ved in sposobnost proučevanja konceptov, povezanih z umetnostjo in znanostjo zdravstvenih ved.
 • Sposobnost spremljanja, kritičnega ocenjevanja in aplikacije sodobnih trendov razvoja (evropskih in svetovnih) na področju organiziranja in vodenja zdravstvenih ved, kot pomembnega sestavnega dela zdravstvene dejavnosti, zdravstvenih politik in skrbi za javno zdravje
 • Sposobnost organiziranja, načrtovanja in nadziranja delovanja procesov zdravstvenih ved in vodenja zdravstvenih timov na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, s skupnim temeljnim namenom izboljšanja kakovosti zdravstvene oskrbe.
 • Sposobnost preučevanja, snovanja, razvoja in uvajanja sodobnih rešitev na področju organiziranja, načrtovanja in nadziranja delovanja procesov zdravstvenih ved in vodenja zdravstvenih timov z uporabo znanstvenih metod in postopkov.
 • Sposobnost osebnostnega in profesionalnega razvoja ter nesebičnega prenašanja omenjenih spretnosti in znanj na sodelavce v zdravstvenem timu ter sposobnost kolektivnega delovanja
 • Poznavanje in uporaba informacijsko–komunikacijskih tehnologij in informacijskih sistemov
 • Sposobnost razmišljanja  in delovanja v interdisciplinarnem ter multidisciplinarnem delovnem okolju in timu.
 • Sposobnost aktivnega vključevanja v raziskovalno delo.
 • Sposobnost  reševanja  problemov oziroma uvajanja sprememb na osnovi raziskovalnih rezultatov in aplikacija v prakso.
 • Sposobnost pregleda in uporabe  zakonodaje.
 • Sposobnosti generiranja posameznih pojavov v celoto in razumevanje le-teh.
 • Sposobnost načrtovanja in organiziranja delovanja zdravstvenih in socialnih zavodov na osnovi prepoznavanja epidemioloških stanj.
 • Sposobnost upoštevanja etičnih vidikov pri obravnavi pacientov, sodelavcev, vodenju in upravljanju ter pri organiziranju dela v zdravstvenih in socialnih zavodih.
 • Sposobnost rabe metod za kvantitativno, kvalitativno in akcijsko raziskovanje, ki so ga študenti že spoznali  z znanstvenega vidika, s ciljem odkrivati in poglobljeno preučevati pojave v zdravstvenih vedah
 • Razumevanje pravne ureditve kot osnove za organiziranje in delovanje zdravstvenih in socialnih zavodov.