Splošne informacije o študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega

Stopnja izobrazbe
visoka strokovna izobrazba

Strokovni naslov in okrajšava naslova
diplomirana medicinska sestra / dipl. m. s. (VS)
diplomirani zdravstvenik / dipl. zn. (VS)  

Trajanje študija 
3 leta (6 semestrov)  

ECTS
180 ECTS  

Način študija
Visokošolski zavod nima koncesije, zato študij izvaja kot izredno obliko.

Obveznosti študenta
5400 ur študijskega programa (predavanja, seminarske vaje, laboratorijske vaje, klinične vaje, individualno delo študenta). Obvezna prisotnost v celoti je obvezna na seminarskih vajah, laboratorijskih in kliničnih vajah.

Po opravljeni diplomi
Po opravljeni diplomi je diplomant usposobljen za samostojno opravljanje poklica diplomirana medicinske sestra / diplomirani zdravstvenik na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvene dejavnosti. 
Diplomant ne opravlja pripravništva.