Temeljne generične kompetence

Pri pripravi študijskega programa smo upoštevali naslednje temeljne/generične kompetence, ki so skladne z Merili za akreditacijo in usmeritvami projekta Tuning (Tuning Educational Structures in Europe II, 2005, str. 340 – 356):

Obvladovanje temeljnega znanja in veščin ter prenos teoretičnega znanja, veščin in izkušenj v prakso in usmerjenost v doseganje kakovosti na področju zdravstvene nege.

 • Sposobnost kombiniranja znanja, veščin, etičnih vrednot in stališč z ravnanjem, ki je v posebnih situacijah premišljeno, primerno, varno in strokovno.
 • Delovanje skladno s profesionalno etiko in moralnimi načeli ter etičnimi vrednotami ter sprejemanje odgovornosti za lastno delo.
 • Sposobnost za učenje, refleksijo, (samo)kritično presojanje, izobraževanje, vzgojno in mentorsko delo.
 • Sposobnost analize in sinteze. 
 • Sposobnost reševanja problemov na področju zdravstvene nege ter obvladovanje raziskovalnih metod s področja zdravstvene nege.
 • Sposobnost vodenja, vzpostavljanja dobrih medosebnih odnosov, sodelovanja, učinkovitega komuniciranje (tudi v tujem jeziku),organiziranja dela, timskega dela in izvajanja managerskih nalog. 
 • Sposobnost prilagajanja in odločanja v interdisciplinarnem kontekstu - sposobnost učinkovitega odločanja v kompleksnem in interdisciplinarnem področju dela ter sprejemanje odgovornosti za svoje odločitve, ki so skladne s poklicno etiko.
 • Sposobnost vključevanja in aktivnega delovanja v evropskem prostoru razumevanje in upoštevanje raznolikosti globalnega ter lokalnega okolja pri organizaciji in izvajanju celovite zdravstvene nege.

Poklicne kompetence

Pri definiranju splošnih in poklicnih/specifičnih kompetenc za študijski program zdravstvena nega smo upoštevali usmeritve projekta Tuning (2005, 2006), ocene in mnenja zdravstvenih zavodov in visokošolskih učiteljev ter izhajali iz Seznama poklicnih dejavnosti za diplomirano medicinsko sestro/diplomiranega zdravstvenika (Uradni list RS, št. 82/2004). Diplomanti bodo ob zaključku programa izkazovali naslednje sklope poklicnih kompetenc (Iz projekta Tuning II, Tuning Educational Structures in Europe II, 2005, str. 340 - 356):

 • znanja, veščine in zmožnosti za varno in učinkovito, kakovostno strokovno delo, vključno z usposobljenostjo za supervizijo;
 • kombinacija različnih znanj, veščin, vrednot, stališč in vedenja za ustrezno, varno in premišljeno strokovno ravnanje pri delu, v različnih situacijah in z različnimi ljudmi in skupinami;
 • usposobljenost za prenašanje svojega strokovnega znanja in izkušenj na druge in učinkovito odločanje v dobro uporabnikov ter visoka motiviranost za nenehno učenje in izboljševanje prakse;
 • visoka profesionalna pripravljenost, ki se odraža v kakovostnem in aktualnem znanju, veščinah, energiji, izkušnjah in visoki motivaciji za delo;
 • učinkovitost pri organiziranju, vodenju in managementu v zdravstveni negi;
 • usposobljenost za nudenje specifične profesionalne pomoči. 

Diplomanti bodo pridobili in razvili poklicne kompetence iz Seznama poklicev v zdravstveni dejavnosti

(Uradni list RS, št. 82/2004):  

 • promocija zdravja, zdravstvena vzgoja in učenje za razumevanje povezav med načinom življenja in zdravja, za razumevanje zdravstvenih problemov in procesov za krepitev, doseganje in ohranjanje zdravja;
 • organiziranje, vodenje in nadziranje dejavnosti ter službe zdravstvene nege;
 • vodenje negovalnega tima;
 • izvajanje zdravstvene nege na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in postavljenih ciljev zdravstvene nege;
 • sodelovanje v procesu zdravljenja v okviru zdravstvenega tima ter izvajanje diagnostično terapevtskih programov;
 • spremljanje izidov in učinkov intervencij zdravstvene nege in dokumentiranje;
 • interdisciplinarno in multisektorsko povezovanje za zagotavljanje kakovostne obravnave bolnika;
 • izvajanje zdravstvene nege v okviru nujne medicinske pomoči;
 • pedagoško delo za strokovni razvoj in obnavljanje lastnega kadra;
 • raziskovalno delo v zdravstveni negi in zagotavljanje kakovosti...