Študijski program prve stopnje Zdravstvena nega je zgrajen iz študijskih vsebin, ki omogočajo opolnomočenje diplomantov s sodobnimi znanji s področja zdravstvene nege in zdravstva.

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti diplomante z modernim aplikativnim znanjem s področja zdravstvenih ved, to so diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki, ki bodo usposobljeni za kompetentno izvajanje sodobne zdravstvene nege na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti. Usposobljeni bodo tako za neposredno zaposlitev po zaključku študija, kakor za vključevanje v nadaljnje izobraževanje.

Diplomanti bodo:

  • Imeli moderno aplikativno znanje s področja zdravstvenih in socialnih ved. Kompetentno bodo izvajali sodobno zdravstveno nego na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti.
  • Razvili usposobljenost za uspešen  začetek dela in za nadaljnje učenje po zaključku študija, predvsem za nadaljevanje študija na drugi stopnji ter za vključevanje v programe za usposabljanje ter v različne oblike strokovnega usposabljanja. Usposobljeni bodo za nenehno strokovno, profesionalno in osebnostno rast ter razvoj.
  • Razumeli globalno strokovno, politično, ekonomsko, politično in kulturno okolje ter razumeli razvojne trende v sodobnem svetu na področju zdravstva.
  • Razvili socialne kompetence, kot so razumevanje sodelavcev, zavedanje pomena vseživljenjskega učenja in osebnostnega razvoja ter zavedanje medkulturnih razlik pri delu v čezmejnem okolju ter evropskem in globalnem prostoru.
  • Med študijem znali uporabljati pridobljena znanja v praksi in si pridobivali praktična znanja in izkušnje pri vajah, projektnem delu, kakor tudi v realnem okolju, z namenom povečanja učinkovitosti njihovega prehoda iz teoretičnega v praktično delo.

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik bo usvojil/-a znanje ter razvil/-a veščine potrebne za kakovostno in odgovorno izvajanje zdravstvene nege. Usposobil/-a se bo za načrtovanje, izvajanje, evalviranje in dokumentiranje procesov ter aktivnosti v svojem poklicnem okolju. Pridobil/-a bo znanje za izvajanje pedagoške dejavnosti pri promociji zdravja in preventivnem preprečevanju bolezni. Razvil/-a bo komunikacijske, organizacijske in upravljavske sposobnosti za delovanje v zdravstvenem, socialnem in negovalnem timu ter pridobila potrebno ekonomsko znanje za racionalno in učinkovito strokovno delo.

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik bo pridobila/pridobil kompetence po študijskem programu, ki dosledno upošteva Direktivo 2005/36/ES Evropskega parlamenta in sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij. V tej direktivi je zapisano, da formalno izobrazbo za splošno zdravstveno nego tvorita teoretični del/teoretični pouk in klinični pouk. Posamezna področja so dosledno upoštevana pri pripravi predmetnika in učnih načrtov.  

Naš cilj je samozavesten diplomant s širokim spektrom znanja, veščinami, razvitimi etičnimi vrednotami in etičnimi normi, diplomant s poklicno identiteto, diplomant, ki se zaveda, da je zdravstvena nega nepogrešljivi del zdravstvene obravnave.