Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Študent lahko napreduje v 2. letnik, če je v 1. letniku zbral vsaj 50 KT in opravil vse s programom predvidene vaje in klinično usposabljanje. Poleg tega je pogoj za vpis v 2. letnik opravljen izpit iz naslednjih predmetov:

  • - Anatomija in fiziologija  
  • - Funkcionalna anatomija 
  • - Osnove klinične medicine I.
  • - Ocenjevalne metode in dokumentiranje v fizioterapiji 
  • - Biofizika z  biomehaniko

Ponavljanje letnika

Študent lahko ponavlja letnik, če pred tem še ni nikoli menjal študijskega programa in v primeru, da na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede v Slovenj Gradcu še ni izkoristil možnosti ponavljanja letnika. Za ponavljanje letnika mora študent zbrati najmanj 30 KT. Študent v tem času obdrži študentski status.

Pogoji za napredovanje v 3. letnik

Študent lahko napreduje v 3. letnik, če:

je opravil vse obveznosti iz 1. letnika (skupaj 60 KT), zbral v 2. letniku vsaj 40 KT ter opravil vse s programom predvidene vaje in klinično usposabljanje.

 Poleg tega so pogoj za vpis v 3. letnik opravljeni izpiti 2 letnika:

- Osnove klinične medicine II. 

- Kardio respiratorna fizioterapija.


Ponavljanje letnika

Študent lahko ponavlja letnik, če pred tem še ni nikoli menjal študijskega programa in v primeru, da na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede v Slovenj Gradcu še ni izkoristil možnosti ponavljanja letnika. Za ponavljanje letnika mora študent zbrati najmanj 30 KT. Študent v tem času obdrži študentski status.

Opravljanje manjkajočih izpitov

Študent lahko manjkajoče izpite iz preteklega letnika opravlja v tekočem študijskem letu.

Izjemen vpis v višji letnik

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, če je opravil del študijskih obveznosti iz pogojev in kadar ima za to opravičene in utemeljene razloge.  

V tem primeru o vpisu v višji letnik odloča Komisija za študijske zadeve, na katero mora študent nasloviti prošnjo. K prošnji mora študent priložiti dokazila o opravičenih in utemeljenih razlogih, ki jih navaja v prošnji.    

Ponavljanje letnika

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom, lahko v času študija, v skladu z 66. členom ZViS, enkrat ponavlja letnik, če izpolnjuje pogoje, kot je navedeno.  Študent, ki je enkrat že ponavljal ali enkrat že zamenjal redni študijski program, se za redni študij ne more več prijaviti. Prijavi se lahko le za izredni študij.  

V primeru, da študent zaradi opravičljivih razlogov, ki so navedeni ni opravil minimalno predpisanih študijskih obveznosti za ponavljanje letnika, se mu lahko odobri izjemni vpis v isti letnik – ponavljanje letnika. K prošnji za ponavljanje letnika priložit dokazilo o utemeljenih razlogih.  

Študent za ponavljanje letnika vloži prošnjo na Komisijo za študijske zadeve.