Temeljne generične kompetence

Z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa bodo študenti pridobili naslednje kompetence:

 - sposobnost uporabe teoretičnega znanja pri razvijanju, vzdrževanju in obnovi gibanja ter funkcijskih sposobnosti zdravih oseb ali skupine ljudi v vseh starostnih obdobjih, kakor tudi oseb in/ali skupin z ogroženim, omejenim, prizadetim ali okvarjenim gibanjem in funkcijsko sposobnostjo zaradi bolezni ali poškodbe;

 - sposobnost uporabe jasnega in nedvoumnega pisnega in ustnega komuniciranja tako s strokovnimi sogovorniki kot laiki v domačem in mednarodnem okolju;

 -  avtonomnost pri strokovnem delu in sprejemanju odločitev;  

-  poznavanje in upoštevanje zdravstvene zakonodaje, spoštovanje moralnih načel in vrednot ter etično ravnanje;  

- zaznavanje potreb po spremembah v praksi, razvijanje in kritično uvajanje novih pristopov, ki temeljijo na z dokazi podprti praksi;  

- samostojno in odgovorno vseživljenjsko učenje na svojem strokovnem področju;  

-  presojanje kakovosti lastnega dela z uporabo zanke kakovosti (Demingov krog): planiranje, izvedba, evalvacija, ukrepi za izboljšave in evalvacija uvajanja ukrepov;  

- kritično vrednotenje raziskovalnih pristopov in ugotovitev raziskav ter njihov prispevek k inovativnosti;  

-  vzgojno, izobraževalno in mentorsko delo;  

-  razumevanje znanstvenega razvoja stroke in drugih strokovnih področij. - uporabo teoretičnega in praktičnega znanja pri organizaciji, načrtovanju in izvajanju dela.
Poklicne kompetence

Diplomant/-ka visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija bo z vidika predmetno-specifičnih kompetenc usposobljen za:  

- ocenjevanje zdravstvenega stanja pacienta, določitev vrste in obsega funkcionalnih omejitev lokomotornega sistema, postavljanje fizioterapevtske diagnoze, predlaganje ustrezne fizioterapevtske obravnave in vodenje predpisane dokumentacije;  

- poznavanje načel fizioterapevtske obravnave; 

- analizo pacientovih dnevnih aktivnosti z vidika funkcionalnih sposobnosti lokomotornega sistema, ergonomije in rehabilitacije;  

- izvajanje fizioterapije s pomočjo ustreznih fizioterapevtskih metod in tehnik;  

- uporabo naprav in pripomočkov za izvajanje fizioterapije;  

- prepoznavanje, spoštovanje, upoštevanje in vključevanje individualnih potreb pacientov v njihovo fizioterapevtsko obravnavo;  

- sodelovanje v fizioterapevtskem, interdisciplinarnem in multidisciplinarnem timu;  

- ustno in pisno komuniciranje s sodelavci in strokovnjaki drugih strok;  

- ocenjevanje rezultatov in učinkovitosti terapije (kritična refleksija);  

- promocijo zdravja, zdravstveno vzgojo ter ohranjanje in izboljševanje kakovosti življenja;  

-oblikovanje, izvajanje in preverjanje zdravstveno vzgojnih in preventivnih programov, 

-vzdrževanje, vzpostavljanje in izboljševanje psihofizičnih sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, motenih v razvoju in drugih, 

-empatično komunikacijo v interakciji s pacienti pri terapevtski obravnavi;  

- prepoznavanje potreb po socialni rehabilitaciji pacientov in posredovanje temeljnih informacij o možnostih socialne obravnave; 

- poznavanje, načrtovanje in uporabo metod in tehnik s specialnih področij fizioterapije, ki jih razvijajo izbirni moduli in izbirni predmeti (termalno zdravljenje, kineziologi ja, fizioterapija starejših oseb , promocija zdravega življenjskega sloga). 

- sprotno preverjanje učinkov, fizioterapevtskih postopkov.